Persoonlijk advies?
Persoonlijk advies?
icon_1
Algemene voorwaarden
Van belastingaangifte, jaarverslagen tot salarisadministratie

van JTM Partners, gevestigd te Rotterdam, Elektroweg 11-13 hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeen-komsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van haar doel-omschrijving worden aangegaan behoudens wijzigingen welke door opdrachtnemer aan opdrachtgever uitdrukkelijk dienen te zijn bevestigd. Aan de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze door de opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden.

OPDRACHT

Zowel mondeling als schriftelijk kan opdracht gegeven worden aanJTM Partners voor het verrichten van werkzaamheden, waaronder het geven van adviezen, het verzorgen van aangiften, het opstellen van contracten, het verzorgen van de administratie en het onderhandelen over aangelegenheden met de belastingdienst of andere instanties, alles in de ruimste zin des woords.De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de door JTM Partners benodigde gegevens tijdig ter beschikking worden gesteld.Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen.JTM Partners verplicht zich de verstrekte opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren, waarbij het haar is toegestaan bij de uitvoering van de haar opgedragen werkzaamheden gebruik te maken van diensten van derden. De hieruit voortvloeiende kosten kunnen afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht,als deze daarmee heeft ingestemd.

OVERMACHT

Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

AANSPRAKELIJKHEID

Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de opdracht, dan wel ingeval van een continue opdracht de vergoeding over het aan de de gebeurtenis voorafgaande jaar. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.Iedere persoonlijke, buiten contractuele aansprakelijkheid voor fouten van personeel van opdrachtnemer of van door deze ingeschakelde derden is uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtnemer heeft het recht, indien en voor zover mogelijk, zulks te zijner beoordeling, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post,ongeacht of het vervoer, of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot produkten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdracht-gever.

De opdrachtgever is derhalve niet bevoegd de in het kader van deze werkzaamheden opgestelde notities, brieven, berekeningen, adviezen etc. zonder toestemming van JTM Partners over te dragen of openbaar te maken aan derden, behoudens aan personen, bedrijven of instellingen ten behoeve waarvan deze zijn opgesteld.

RECLAME

Een reclame op het factuurbedrag kan slechts betrekking hebben op een niet-continue opdracht. Zij dient aan opdrachtnemer schriftelijk te worden kenbaar gemaakt binnen 14 dagen na faktuurdatum. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden
schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

HONORARIUM

Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na de volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

BETALING

Betaling van de in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, daaronder begrepen de kosten van een door opdrachtnemer ingeschakelde juridische raadsman, zijn voor rekening van opdrachtgever.

OPZEGGING

Opdrachten, verleend voor onbepaalde tijd, kunnen door opdrachtgever en opdrachtnemer te allen tijde opgezegd worden, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de wederpartij. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigd is zij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging.

GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT

Alle geschillen verband houdende met de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam

De door u verzonden gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aannemelijke doel van het contactformulier, deze gegevens worden tevens behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
“JTM Partners heeft onze  onderneming perfect geholpen”
“JTM Partners heeft onze onderneming perfect geholpen”
Drs. J. de Groot, De Groot Advocatuur

JTM Partners

Elektroweg 11-B
3051 NB  ROTTERDAM

Tel. 010 - 422 38 04
Fax 010 - 285 00 16